پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سمینار بررسی رسانه‌های افغانستان در دانشگاه لندن

مدرسه مطالعات شرق شناسی دانشگاه لندن، سواز، دیروز میزبان کنفرانسی بین المللی بود با نام«حکومت داری خوب و رسانه». در این نشست فعالیت رسانه های افغانستان از زمان سقوط طالبان بررسی شد. مطبوعات افغانستان در سال های اخیر خوب رشد کرده اند. اما عده ای هنوز نگران آزادی بیان، نفوذ جنگ سالاران در رسانه ها و احتمال ورشکسته شدن بعضی از رسانه ها بعد از خروج ناتو از افغانستان هستند.

طاهر قادری گزارش می دهد