پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزار خیابانی، مشکل دختران افغان

دختران افغان برای رسیدن به آزادی های مدنی با محدودیت‌های زیادی دست به گریبانند. یکی ازاین محدودیتها، آزار و اذیتهای خیابان است. به تازگی، شماری از دختران افغان در اعتراض به این مشکل اجتماعی راهپیمایی کردند.

طاهر قادری، بی بی سی،گزارش می دهد.