پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسئولیت تامین امنیت لشکرگاه به نیروهای افغان سپرده شد

نیروهای بریتانیا مسئولیت تامین امنیت شهر کلیدی لشکرگاه، مرکز ولایت ناآرام هلمند، را به نیروهای افغان سپردند. لشکرگاه پس از بامیان و مهترلام سومین منطقه ای است که مسوولیت تامین امنیت اش به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده می شود.

داود قاریزاده گزارش می دهد.