روزنامه های کابل: یکشنبه، ۲ اسد

واگذاری تدریجی مسئولیت امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان، از مهمترین موضوع های مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

تا حال بر اساس این برنامه مسئولیتی امنیتی ولایت بامیان، شهرهای لشکرگاه، هرات، مهترلام و مزار شریف به نیروهای افغان واگذار شده و این برنامه در ولایت پنجشیر و شهر کابل هم اجرا خواهد شد.

اراده در سرمقاله خود از دولت به شدت انتقاد کرده که برنامه "نمادین" انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای داخلی را با "انبوهی از تبلیغات" روی دست گرفته و قصد "مشغول کردن اذهان مردم"، "مغشوش کردن افکار عمومی" و اتلاف وقت را دارد.

به تعبیر این روزنامه، دولت هر روز "یک رقص تازه سیاسی" را آغاز می کند و تشکیل شورای عالی صلح و آشتی با شورشیان و "جنگ مصنوعی قوای سه گانه" دولت، جزئی از همین کارها در راستای اتلاف وقت است و نویسنده آن را "بازی با واژه ها" دانسته است.

اراده در پایان سرمقاله خود نوشته که هدف از این همه سر و صدای "فاقد طرح معین" تنها "خس و خاشاک انداختن بر کم کاری ها، ناکارآمدیها، تخلفات و فساد اداری" است و "حلقات قدرت" با "خرید زمان" در پی "نفع گروهی و شخصی" خود هستند.

آرمان ملی افزوده که برنامه واگذاری مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی در راستای احیای غرور ملی "دارای ارزش فوق العاده و غرور آفرین" است و زمانی که مردم می بینند نیروهای امنیتی داخلی به تنهایی مسئولیت امنیتی کشور را خود به عهده می گیرند، افتخار می کنند.

نویسنده اما با انتقاد از این که غرور ملی در افغانستان "کمرنگ شده"، نوشته که زمانی متهم شدن به "جاسوسی" برابر با "مرگ" دانسته می شد، اما امروزه کسانی هستند که به کار کردن برای سازمان های اطلاعاتی بیگانه "افتخار" می کنند.

آرمان ملی تاکید کرده که دولت و رسانه های داخلی باید برای احیای غرور ملی در کشور تلاش بیشتری به خرج دهند. به نظر روزنامه یکی از کارهایی که می تواند به تقویت غرور ملی کمک کند، نیرومند شدن نیروهای امنیتی افغانستان است.

ماندگار نوشته که در برنامه انتقال مسئولیت امنیتی "عدالت" در مناطق مختلف شامل این برنامه در نظر گرفته نشده و برخوردها با نیروهای امنیتی در این مناطق "دوگانه" بوده است. به نوشته روزنامه، در برخی از این مناطق به تقویت نیروهای امنیتی بیشتر توجه شده و در شماری از مناطق دیگر کمتر.

ماندگار اما در سرمقاله خود توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.

این روزنامه افزایش نیروهای شبه پلیس در چهارچوب نیروهای امنیتی را هم مورد انتقاد قرار داده و نوشته که تعداد این نیروها در شماری از مناطقی که مسئولیت امنیتی آنها به افغانها واگذار شده، افزایش یافته و این امر به باور ماندگار می تواند به جای تامین امنیت به اختلال امنیت کمک کند.

به نظر نویسنده، تشکیل نیروهای شبه پلیس و شبه نظامی می تواند زمینه مسلح شدن افراد عادی و سودجو در لباس این نیروها را فراهم کند و این امر وضعیت موجود را با چالش مواجه خواهد کرد.

ماندگار در ادامه تاکید کرده که دولت باید برنامه واگذاری مسئولیت امنیتی به افغانها را در همه مناطق به صورت هماهنگ اجرا و ضمنا دسته های شبه پلیس را در چهار نیروهای پلیس ادغام کند و همچنین در برای تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی در این مناطق تلاش بیشتری به خرج دهد.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که برنامه انتقال در حالی به اجرا گذاشته می شود که طالبان همچنان به فعالیت های خشونت آمیز خود ادامه می دهند و اخیرا به ترور شخصیت های برجسته سیاسی، نظامی و اجتماعی هم روی آورده اند.

سردبیر روزنامه افزوده که روند آشتی با طالبان هم موفقیتی در پی نداشته و بر عکس، این گروه با خشونت تمام به دعوت مصالحه دولت پاسخ رد داده است. نویسنده افزوده که دولت از جنایات منسوب به طالبان "اغماض" می کند و این امر باعث نگرانی مردم شده و طالبان را هم تشویق به مصالحه نخواهد کرد.

روزنامه افغانستان در ادامه تاکید کرده که بهترین راهکار برای کاهش خشونت ها در افغانستان در پیش گرفتن "سیاست مشت آهنین" برای برچیدن پایگاه های تروریستی و محدود کردن قدرت مانور طالبان است و برنامه مصالحه زمانی دستاورد خواهد داشت که دولت دستاورد نظامی داشته باشد.

مطالب مرتبط