آیا از بورسیه های تحصیلی درافغانستان بطورعادلانه استفاده می شود؟

دانشجویان حق نشر عکس Getty
Image caption نحوه استفاده وتوزیع بورسیه ها ی تحصیلی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است

وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده است که درهفته های آینده صدها جوان را برای ادامه تحصیل در رشته های مختلف به هند، ترکیه، قزاقستان، روسیه، چین وجاپان وشمار دیگراز کشورها، اعزام خواهد کرد.

این جوانان با استفاده ازبورسیه های کشورهای یاد شده و یا وزارت تحصیلات عالی افغانستان به فرا گرفتن علم ادامه خواهند داد.

افغانستان درحال حاضر بیش ازهرزمان دیگری به کادرهای متخصص وکارکشته نیاز مند است، وفرستادن جوانان افغان برای فرا گرفتن تحصیلات عالی، به گفته مقامات گامی است در راستای تحقق چنین هدف.

اما همزمان نحوه استفاده و توزیع این بورسیه ها بارها ازسوی دانشجویان وشهروندان افغان مورد انتقاد قرار گرفته است.

گزارشهای وجود دارد مبنی براینکه، بسیاری ازافرادی که درسالهای گذشته این بورسیه ها را بدست آورده اند، ازادامه تحصیل منصرف شده و دوباره به کشور برگشته اند.

شما دلیل دست برداشتن این دانشجویان از تحصیل وبرگشت آنها به افغانستان را درچه می بینید؟ در انتخاب نادرست آنها برای ارسال به خارج یا عدم رضایت این دانشجویان ازکیفیت تدریس دردانشگاههای کشورهای که به آنها فرستاده می شوند؟

انتقادهای نیزمطرح است مبنی بر اینکه این بورسیه ها بیشتر به فرزندان مقامات دولتی وافراد پرنفوذ اختصاص می یابد تا به دانشجویان شایسته ومستحق.

آیا شما شخصا چنین مواردی را تجربه کرده اید؟

به نظرشما، حکومت افغانستان چه راههای را باید دنبال کند تا موارد به هدر رفتن بورسیه ها واختصاص یافتن آنها به افراد غیرمستحق وناشایسته، تکرار نشود؟

سئوال و نظرخود را می توانید شام پنجشنبه با تماس به شماره ذیل در برنامه صدای شما باما شریک کنید:

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

و یاهم توسط پیامک یا اس ام اس به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ بفرستید.

همچنین می توانید سئوال ودیدگاه خود رابه این آدرس به ما ای میل کنید: dari@bbc.co.uk

همچنین اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، می توانید شماره تلفن خود را ایمیل یا اس ام اس کنید.