پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات شبکه پست افغانستان

نام افغانستان اغلب با جنگ و فقر گره خورده، اما چه چیزهای دیگری هست در این کشور که درباره شان کمتر شنیده یا دیده ایم؟ از امروز به مدت پنج روز نگاهی داریم به موضوعات اجتماعی در افغانستان؛ گزارش هایی با نام "زیر پوست افغانستان".

چندی پیش افغانستان صاحب کدپستی شد، ولی هنوز خیلی از کوچه ها و خیابان ها آدرس دقیق ندارند.

طاهر قادری از کابل گزارش می‌دهد