پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با برادر احمد شاه مسعود

داوود قاری زاده خبرنگار ما از احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود پرسیده که در مورد دیدگاه منتقدانی که معتقدند او در جنگ های داخلی نقش داشته، چه فکر می کند؟