پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت مدارس دولتی در افغانستان

خیلی از آن هایی که آرزو دارند در افغانستان به مدرسه خصوصی بروند پولش را ندارند و خیلی ها که به مدرسه دولتی می روند از کیفیت پایین آموزش گله دارند. در اولین گزارش از مجموعه "در مدارس افغانستان چه می‌گذرد؟"، طاهر قادری نگاهی انداخته به وضعیت یکی از مدارس دولتی در هرات.