پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آموزش کودکان خیابانی در افغانستان

سه دهه جنگ و بی ثباتی در افغانستان، رنج های بسیاری به بار آورده؛ مخصوصا برای کودکان. بسیاری از کودکان، خانواده خود را از دست داده اند و حالا با ترک تحصیل مجبور هستند که کار کنند. در ادامه گزارشهای بی بی سی فارسی از "مدارس افغانستان"، این گزارش نگاهی دارد به آموزش کودکان خیابانی در افغانستان.

طاهر قادری گزارش می‌دهد