پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت مدارس خصوصی در افغانستان

بعد از سقوط طالبان، در کنار مدارس دولتی، مدارس خصوصی هم تاسیس شد و این روزها حدود ۵۰۰ مدرسه خصوصی در افغانستان فعالند. اگر چه بسیاری از خانواده ها توان پرداخت شهریه این مدارس را ندارند. در ادامه گزارشهای "در مدارس افغانستان چه می گذرد؟". این گزارش نگاهی دارد به وضعیت مدارس خصوصی در افغانستان.

طاهر قادری گزارش می‌دهد