پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت مدارس دینی در افغانستان

امروز در ادامه گزارش‌های "در مدارس افغانستان چه می‌گذرد؟" وضعیت مدارس دینی را بررسی می‌کنیم. آموزش در مدارس دینی در افغانستان رواج دارد. به خصوص در روستاها. دولت افغانستان نگران است این مدارس محلی بشود برای پیوستن دانشجویان به گروه‌های تندرو اسلامی.

طاهر قادری در کابل به یکی از این مدارس دینی رفته.