افغانستان به روایت آمار، ۱۰ سال پس از طالبان

حق نشر عکس BBC World Service