پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معاون رئیس جمهوری افغانستان از مشکلات می گوید

محمد قسیم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان می گوید مشکلات در افغانستان به حدی است که رئیس جمهوری نمی تواند آنرا به تنهایی حل کند. آقای فهیم در مصاحبه ویژه با بی بی سی فارسی گفت که اگر جامعه جهانی به همکاری با این کشور پس از سال ۲۰۱۴ ادامه ندهد، بحران کنونی در افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.

داود قاریزاده، بی بی سی، گزارش می دهد.