پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت اعضای ائتلاف حمایت از قانون به مجلس افغانستان

اعضای ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون در افغانستان پس از حدود دو ماه امروز به مجلس بازگشتند. اعضای این ائتلاف در اعتراض به تغییر در ترکیب پارلمان تصمیم گرفته بودند در نشست های مجلس حاضر نشوند. در همین حال، اعتصاب غذای یکی از نامزدان معترض که کرسی خود را در پارلمان از دست داده پس از هفت روز هنوز ادامه دارد.

ندا کارگر از کابل گزارش می دهد