پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سراج الاخبار، تجدد خواهی و استقلال طلبی

راج الاخبار نخستين روزنامه در افغانستان در ششم اكتبر سال ١٩١١به سردبيري محمود طرزي تاسيس شد و پس از جريده شمس النهار كه پراکنده و بدون معيار. كوتاه زماني چاپ شده بود، اولين روزنامه معياري با اصول مدرن روزنامه نگاري در زمانش بود. عبدالله شادان كه در زمينه مطبوعات افغانستان تحقيق كرده معتقد است كه اين نشريه در شرايط خاصي منتشر شد و كانوني شد براي جنبش مشروطين و استقلال طلبي.

بشير سخاورز، نويسنده كتاب طرزي و سراج الاخبار، مي گويد محمود طرزي كه در تركيه تحصيل و زندگي كرده بود باخود تجربه غني روزنامه نگاري غربي را آورد و در زمينه ادبيات نيز كارهايي كرد. داود جنبش كه در زمينه اين روزنامه تحقيق كرده مي گويد براي روزنامه نگاري و تاريخ معاصر افغانستان منبع اطلاعات است.

نسخه هاي اين روزنامه ناياب است و در كمتر كتابخانه اي ميتوان كلكسيون كامل آنرا يافت. در آرشيو ملي افغنستان، در كنابخانه ملي مجلس ايران، در كتابخانه هاي بريتانيا، مسكو و كنگره آمريكا شماره هايي از آن محفوظ است. اما در لندن فدامحمد نظري كه كلكسيون هاي منحصر به فردی دارد، اين روزنامه را از نسخه اول تا آخر نگهداشته است.

آصف معروف گزارش می‌دهد