پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحول در فضای مطبوعات افغانستان پس از طالبان

دولت افغانستان همواره با افتخار از آزادی بیان و تعدد رسانه ها در چند سال گذشته سخن گفته و آن را از دستاورد های مهم اش می خواند. امروز بیش از پنجاه تلویزیون خصوصی، صد رادیو و صدها روزنامه و مجله در این کشور فعالیت می کنند. اما درست ده سال پیش در زمان حاکمیت طالبان افغانستان به کشوری بی صدا و بی تصویر معروف بود. اما این کشور چگونه به این حد از آزادی بیان رسیده؟