پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با بسم الله خان، وزیر کشور افغانستان

روزانه دست کم پنج سرباز یا افسر پولیس درافغانستان در نبرد با شورشیان و حوادث بم های کنار جاده جانهای شانرا زدست می دهند. برغم آنکه وظیفه پولیس تنفیذ قانون است ولی در شرایط افغانستان در بسیاری مواردپولیس به وظایفی گماشته می شود که مسوولیت ارتش است.

وزیر داخله افغانستان می گوید در حال حاضر تامین امنیت و مبارزه با شورشیان اولویت دارد و آنها چاره دیگری ندارند.

تعداد پولیس در افغانستان اکنون به یک صد و چهل هزار رسیده که سی هزار شان پولیس موقت محلی است.

آصف معروف این هفته با بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان که هفته گذشته در لندن بود مصاحبه کرده و ابتدا پرسیده چرا در کنار پولیس ملی با ایجاد پولیس ملی توافق شده است:

بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان بود.