افغانستان در دوراهی جنگ و صلح

افغانستان بر سر دو راهی جنگ و مذاکره سلسه برنامه های اختصاصی بی بی سی به مناسبت برگزاری کنفرانس های استانبول و بن است.

مسایل امروز و فردای افغانستان، در دو گردهمایی بین المللی (کنفرانس استانبول در دوم نوامبر و کنفرانس بن در پنجم دسامبر) سال جاری به بحث گرفته می شود.

یکی از پرسشهای اساسی که به صورت گسترده در موردش سخن می رود این است که چرا گفتگوهای صلح در افغانستان تا حالا موفق نبوده است.

بخش افغانستان در رادیوی بی بی سی، در یک رشته برنامه های اختصاصی بحث و تبادل نظر پیرامون آینده افغانستان، این پرسشها را مطرح کرده که افغانستان به چه نوع گفتگو ها نیاز دارد، با چه گروه های و افرادی باید گفتگو شود و شورشیان و جامعه بین المللی چه نقشی را در این مذاکرات بازی خواهند کرد؟

این برنامه ها را محب مدثر تهیه و مینه بکتاش اجرا کرده است.

برنامه اول

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شما می توانید بعد از شنیدن هر برنامه اینجا کلیک کنید و نظر خود را در مورد مسائل و نظرات مطرح شده بنویسید.

برنامه دوم

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شما می توانید بعد از شنیدن هر برنامه اینجا کلیک کنید و نظر خود را در مورد مسائل و نظرات مطرح شده بنویسید.

برنامه سوم

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شما می توانید بعد از شنیدن هر برنامه اینجا کلیک کنید و نظر خود را در مورد مسائل و نظرات مطرح شده بنویسید.

برنامه چهارم

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شما می توانید بعد از شنیدن هر برنامه اینجا کلیک کنید و نظر خود را در مورد مسائل و نظرات مطرح شده بنویسید.

برنامه پنجم

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شما می توانید بعد از شنیدن هر برنامه اینجا کلیک کنید و نظر خود را در مورد مسائل و نظرات مطرح شده بنویسید.