پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعلام موجودیت حزب حق و عدالت در افغانستان

امروز در افغانستان حزب سیاسی جدیدی اعلام موجودیت کرد. مؤسسان حزب حق و عدالت که شماری از آنها از اعضای پیشین کابینه و نمایندگان پارلمان هستند، می گویند که حزب شان را با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت شهروندان در تصمیم گیریهای سیاسی تشکیل داده اند. بیش از یکصد حزب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان به ثبت رسیده اند.

علی سلیمی گزارش می دهد