روزنامه های کابل: دوشنبه، ۲۳ عقرب

روزنامه های امروز چاپ کابل سرمقاله ها و مطالب اصلی خود را به برگزاری لوی جرگه آتی در کابل و بیم و امیدهای که در این زمینه وجود دارد، اختصاص داده اند.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نوشته است که مخالفت ها با برگزاری لوی جرگه در کابل هر روز شدت می گیرد و علاوه بر مخالفان مسلح حکومت، جریان ها و احزاب سیاسی نیز این برنامه حکومت را غیرقانونی خوانده اند.

این روزنامه افزوده که هرچند اهداف و نظریات این دو طرف در زمینه مخالفت با برگزاری جرگه از هم متفاوت است، اما جالب است که اپوزیسیون سیاسی حکومت آقای کرزی، در ظاهر امر در همسویی با مخالفان مسلح حکومت، از جمله گروه های چون طالبان و حزب اسلامی قرار گرفته اند.

نویسنده هشت صبح باور دارد که "سود اصلی" این ماجرا نصیب کشورهای همسایه افغانستان است که با برگزاری لوی جرگه و ایجاد روابط درازمدت افغانستان با آمریکا مخالف هستند.

این روزنامه نوشته که موضعگیری های اخیر نشان می دهد که کشورهای همسایه در مورد لوی جرگه افغانستان "برنامه ریزی های دقیق و منظم" داشته اند، به شکلی که "امروز، افراد و جریان های ناهمگون و مخالف را در یک بستر سیاسی قرار داده اند."

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود ابراز نگرانی کرده است که شرکت کنندگان لوی جرگه آتی در کابل، نسبت به "اهمیت" امضای پیمان استراتژیک با آمریکا آگاهی کافی ندارند و این مسئله می تواند برای آینده افغانستان خطرآفرین باشد.

این روزنامه نوشته که روابط "استراتژیک" افغانستان با آمریکا، مسئله ای حساسی است و به باور نویسنده، یک اشتباه کوچک می تواند افغانستان را در چوکات این پیمان، به "مستعمره" آمریکا تبدیل کند.

نویسنده سرنوشت باور دارد که شماری از شرکت کنندگان لوی جرگه، نسبت به مسایل جاری کشور و حساسیت های روابط افغانستان با آمریکا آگاهی ندارند و این نگرانی وجود دارد که تصامیم آنها گمراه کننده باشد.

روزنامه ماندگار نوشته است که آجندا و همچنین ساختار لوی جرگه آتی در کابل "مبهم" است و این مسئله نگرانی ها را در مورد تصامیمی که این جرگه اتخاذ خواهد کرد، افزایش می دهد.

این روزنامه نوشته که حکومت افغانستان هنوز به شکل مشخص، موضوعاتی را که در این جرگه مورد بحث قرار می گیرد، اعلام نکرده است و همچنین در مورد اینکه آیا این جرگه، مشورتی است و یا عنعنوی، شک و تردید وجود دارد.

نویسنده ماندگار افزوده که این نگرانی وجود دارد که حکومت افغانستان، "برنامه پنهانی" خود را داشته باشد که عمدتا از چشم و گوش مردم بدور نگهداشته و می خواهد از طریق جرگه به هدف خود برسد.

روزنامه افغانستان نسبت به "گسترش مخالفت ها" با برگزاری لوی جرگه ابراز نگرانی کرده و نوشته که برگزاری این جرگه در یک فضای منفی و در میان موجی از نارضایتی ها و مخالفت ها صورت می گیرد که می تواند روی نتایج آن تاثیر داشته باشد.