'فعالیت نهادهای کمک دهنده به افغانستان شفاف نیست'

حق نشر عکس AP

یک نهاد غیردولتی نظارت بر پروژه های بازسازی در افغانستان، نسبت به عدم شفافیت و پاسخدهی کافی در سازمان های بین المللی کمک دهنده به افغانستان هشدار داده است.

دیده‌بان شفافیت افغانستان با انتشار نتایج یک تحقیق جدید خود، گفته است بیشتر نهادهای کمک دهنده، جزئیاتی در مورد برنامه ها و مصارف خود را ارایه نمی دهند و این مسئله برنامه های بازسازی را در افغانستان با خطر فساد مواجه کرده است.

دیده‌بان شفافیت افغانستان گزارش کرده که از صدها نهاد خرد و بزرگ کمک کننده به افغانستان، تنها ۹ نهاد، آن هم در حد پنجاه درصد، اطلاعات و جزئیات پروژه های خود را منتشر کرده اند.

براساس دریافت های این نهاد، بانک جهانی در زمینه ارایه جزئیات برنامه های کمکی خود در افغانستان، در صدر این فهرست قرار دارد و براساس این گزارش، نهادی که کمترین اطلاعات را در مورد کارهای خود منتشر می کند، اداره توسعه بین المللی آمریکا (USAID) است.

بر این اساس، دیده‌بان شفافیت افغانستان نتیجه گیری کرده است که نهادهای کمک دهنده به افغانستان، کمتر از سی و پنج درصد اطلاعات در مورد پروژه های خود را در اختیار دولت افغانستان و مردم قرار می دهند.

مسئولان این نهاد می گویند عدم ارایه جزئیات پروژه های کمک به افغانستان به فقدان شفافیت و گسترش فساد کمک می کند.

وزیرگل انیس، از مسئولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می گوید: "در بیش از هشتاد درصد از پروژه ها به اشکال مختلف فساد وجود دارد و شفافیت وجود ندارد."

دولت افغانستان نیز باور دارد که عدم ارایه اطلاعات کافی از سوی کمک کننده های بین المللی، در بسیاری موارد باعث کندی در تهیه بودجه و اجرای پروژه ها می شود.

سلوا دستگیر، مدیر ریاست انسجام کمک های وزارت مالیه (دارایی) افغانستان می گوید: "متاسفانه چون شفافت در کمک های خارجی وجود ندارد و چون تمویل کنندگان خارجی به ما اطلاعات کافی و به موقع نمی دهند، روند بودجه سازی با کندی روبرو می شود."

دولت افغانستان در سالهای اخیر با اتهام فساد اداری روبرو بوده است، اما مقامات افغان، در حالی که وجود فساد در دولت را انکار نمی کنند، از فساد گسترده در نهادهای بین المللی کمک دهنده به افغانستان نیز خبر داده اند.

مطالب مرتبط