پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان: اطلاعات کم درباره کمک های خارجی، به فساد مالی دامن زده

یک نهاد نظارتی در افغانستان می گوید اطلاعات کم در مورد نحوه مصرف کمک های خارجی، به فساد مالی در پروژه های بازسازی دامن زده. مؤسسه 'دیده بان شفافیت افغانستان' بر اساس تحقیق تازه اش می گوید، یازده کشور و نهاد کمک دهنده به افغانستان تنها نیمی از اطلاعات برنامه های شان را اعلام کرده اند. این درحالی است که دولت افغانستان می گوید بیشترین موارد اختلاف کمکهای مالی در پروژه هایی صورت گرفته که توسط خود سرمایه گذاران اجرا شده اند.

علی سلیمی، بی بی سی،گزارش می دهد.