پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه کتاب در کابل به همکاری ایران

دولت افغانستان به همکاری سفارت ایران در کابل نمایشگاه کتابی را برگزار کرده است. تشویق جوانان به کتابخوانی و گسترش فرهنگ کتاب خوانی در افغانستان از اهداف مهم این نمایشگاه خوانده شده. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که در نظر دارد در سالهای آینده هفته یی را به نام هفته کتاب نام گذاری کند.

علی سلیمی گزارش میدهد.