پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات تجهیز و آموزش نیروی هوایی افغانستان

با گذشت ده سال از توافقات بن، نیروی هوایی افغانستان هنوز به تنهایی قادر نیست در عملیات جنگی شرکت کند. در حال حاضر نیروی هوایی افغانستان فقط حدود پنجاه فروند هواپیما دارد و حدود ششصد خلبان. قرار است موضوع تجهیز و آموزش نیرو های امنیتی افغان در کنفرانس دوم بن نیز مطرح شود.

ندا کارگر از کابل گزارش می‌دهد