پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیر نزولی در روند سرمایه گذاری در افغانستان

افغانستان در سالهای اول پس از سقوط رژیم طالبان سرمایه گذاران زیادی به خود جلب کرد. در ده سال گذشته بیش از پانزده میلیارد دلار در بخش های مختلف سرمایه گذاری شده است. مقامهای افغان می گویند روند سرمایه گذاری با بدشدن اوضاع امنیتی سیر نزولی یافته است، به ویژه در بخش ساختمان که در چند سال گذشته رونق خوبی داشت.

علی سلیمی گزارش میدهد.