پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیم ها و امیدهای مهاجران افغان در پاکستان

در یک دهه اخیر میلیون‌ها پناهنده افغان به کشورشان بازگشته اند. اما به علت نبودن دورنمایی روشن و امن، خیلی ها همچنان در کشورهای همسایه افغانستان زندگی کنند.

هارون نجفی‌زاده از بیم و امید مهاجران افغان در پاکستان گزارش می دهد.