پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هرات؛ تغيير، فرصتهای طلايی و نگاه به آينده بخش دوم

دریک دهه گذشته افغانستان هم با تهدید و هم فرصت هایی برای تحکیم نهادهای دمکراتیک روبرو بود. . در دومين بخش از این گزارش ها درباره تغییرات دمکراتیک و نگاه افغان ها به آينده با صاحب نظراني صحبت شده كه بيشتر شان فکر می کنند سنت ها و كم كاري ها باعث شده تحولات مثبت سياسي ریشه دار نشود.

آصف معروف از هرات در غرب افغانستان گزارش می دهد.