بازگشت متخصصان افغان به کشور؛ نظرات شما

نقشه افغانستان حق نشر عکس .

بر اساس تفاهمنامه‌ای که اخیرا بین افغانستان، ایران و سازمان بین‌المللی مهاجرت به امضاء رسید، شماری از متخصصان افغان از ایران با کمک مالی این کشور و سازمان بین‌المللی مهاجرت به افغانستان برخواهند گشت.

این خبر بار دیگر توجه را به مسئله مبرم نیاز به حضور و کار متخصصان در کشوری جلب می‌کند که بیش از سه دهه در جنگ بوده است.

بازگشت متخصصان افغان به افغانستان از اولویت‌های حیاتی برای بازسازی و نوسازی این کشور است. جامعه بین المللی از سال ۲۰۰۱ تا حال کوشیده است زمینه های بازگشت متخصصان افغان را از اروپا، آمریکا و سایر کشورهای جهان فراهم سازد.

تا حال صد ها نفر از متخصصان افغان به کشور برگشته و در ادارات دولتی و غیر دولتی به کار مشغول شده اند. اما بازگشت متخصصان عاری از مشکلات نبوده است.

سالها دوری برخی از متخصصان از وطن و نا آشنایی آن ها به وضعیت کشور، عدم تسلط برخی از متخصصان به زبان های رسمی، موقتی بودن حضور برخی از متخصصان در کشور و زندگی خانواده‌های آن‌ها در خارج، معاشات(حقوق) بلند متخصصان بازگشته نسبت به همکاران آنها و حساسیت‌های ناشی از آن و سر انجام ناامنی ، ساختارهای فاسد اداری و ضعف مدیریت در حکومت و ادارات دولتی و غیر دولتی از مشکلات در این عرصه است که بر اهمیت و موثریت بازگشت متخصصان اثر می گذارد.

به نظر شما بهترین راه آماده شدن متخصصان برای بازگشت به افغانستان و بهترین راه کار موثر آنها در عرصه بازسازی و نو سازی افغانستان کدام است؟

سئوال و نظرخود را می‌توانید شام پنجشنبه با تماس به شماره ذیل در برنامه صدای شما با ما شریک کنید.

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

یا توسط پیامک و یا اس ام اس به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ بفرستید.

همچنین می‌توانید سئوال ودیدگاه خود رابه این آدرس به ما ایمیل کنید: dari@bbc.co.uk

اگر مایل هستید که ما به شما زنگ بزنیم، می توانید شماه تلفن خود را توسط پیامک برای ما بفرستید.