روزنامه های کابل: شنبه، ۲۶ قوس

گزارشها در مورد گشایش دفتر سیاسی برای طالبان و ادعاهای حمایت مدارس دینی پاکستان از حملات انتحاری در افغانستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه دولتی انیس از آنچه که فعالیت برخی مدارس دینی پاکستان در راستای آموزش و تربیه بمبگذاران انتحاری می خواند، به شدت انتقاد کرده و نوشته که "مدرسه جای کسب علم است، نه آموزش انتحار."

این روزنامه نوشته که گزارشهای زیادی وجود دارد که نشان دهنده حمایت این مدارس از گروه های تروریستی است و به ویژه اینکه این افراد برای اجرای حملات انتحاری در افغانستان آموزش داده می شوند.

نویسنده انیس افزوده که در بیشتر موارد، کودکان به عنوان بمبگذاران انتحاری استخدام می شوند که این مسئله، علاوه بر اصول و کنوانسیون های حقوق بشری جهان، با تمامی موازین و اساسات اسلام نیز در تضاد است.

روزنامه چراغ به گزارشهایی پرداخته که حاکی از توافق وزارت معارف افغانستان با گروه طالبان است که براساس آن، طالبان به مکاتب در افغانستان حمله نمی کنند، اما باید مضامین دینی در مکاتب بیشتر شده و ملاها به عنوان آموزگاران در این مکاتب استخدام شوند.

این گزارش از سوی یک نهاد پژوهشی افغانستان تهیه شده، اما وزارت معارف آن را رد کرده است.

با این حال نویسنده چراغ نوشته که اگر این گزارشها واقعیت داشته باشد، این مسئله "قابل نگرانی جدی" است و می تواند تاثیرات سوء را بر آموزش کودکان داشته باشد.

چراغ افزوده، طالبان افرادی را برای معلمی در این مکاتب معرفی خواهند کرد که "نه تنها تعبیر متحجر از آموزه های اسلامی دارند، بلکه تلاش خواهند کرد تا مفکوره های خود را بر دانش آموزان تحمیل کنند."

این روزنامه نوشته که این افراد، در مدرسه های پاکستان آموزش دیده و یاد گرفته اند که چگونه از دین استفاده ابزاری کرده و از نشانی دین "خشونت و جنایت" کنند.

روزنامه سرنوشت با توجه به گزارشها در مورد احتمال گشایش دفتر سیاسی برای گروه طالبان در قطر، نوشته که قطر محل مناسبی برای گشایش دفتر طالبان نیست.

این روزنامه افزوده که روابط دپلماتیک افغانستان و قطر بسیار قوی نیست و حتی قطر در افغانستان سفارت ندارد و از این رو می تواند برقراری تماس با دفتر طالبان در قطر مشکل ساز شود.

از سوی دیگر، نویسنده روزنامه سرنوشت افزوده که کشورهای مهمی چون عربستان سعودی، پاکستان و ایران، با گشایش دفتر طالبان در قطر موافق نیستند و اگر این دفتر در قطر باز شود، می تواند حمایت این کشورها را از روند صلح در افغانستان کاهش دهد.

روزنامه هشت صبح اما نوشته که تلاش برای گشایش دفتر سیاسی برای طالبان، بیش از آنکه به منظور فراهم کردن زمینه گفتگو با این گروه باشد، با هدف مشروعیت دادن به طالبان و بیرون کردن آنها از "انزوای سیاسی" صورت می گیرد.

این روزنامه نوشته که از سوی دیگر، گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در یک کشور خارجی، زمینه مداخلات بیرونی در روند مصالحه با گروه طالبان را بیشتر خواهد کرد.

نویسنده با توجه به این مسئله پرسیده، اگر طالبان خود را یک گروه افغانی می دانند، چه دلیلی وجود دارد که در تلاش گشایش دفتر سیاسی برای خود در یک کشور خارجی هستند و نمی خواهند در داخل افغانستان مستقر باشند؟