پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کریسمس برای غیر مسیحیان مهاجر

کریسمس در راه است. حتی برای غیرمسیحی هایی که به کشورهای مسیحی مهاجرت کرده اند. پل فرهنگی را اما بچه هایی می زنند که بیشتر از بزرگترها با راه و رسم و آیین جامعه جدید خو می گیرند.

طاهر قادری، بی بی سی، گزارش می دهد.