پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بولینگ در کابل

جوانان کابلی این روزها سرگرمی تازه ای پیدا کرده اند. بازی بولینگ چند ماهیست که راهش را به این شهر باز کرده. باعث و بانی اش یک زن کاناداییِ افغان تبار است که این باشگاه بولینگ را راه انداخته.

علی آرین، بی بی سی، گزارش می دهد.