پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیروهای ویژه افغان مسئول عملیات شبانه می شوند

وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای ویژه افغان تا چند ماه دیگر مسوولیت اجرای عملیات های شبانه را به عهده می گیرند. ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزرات دفاع، به بی بی سی فارسی گفته در حال حاضر برنامه آموزش و تجهیز صد ها نیروی ویژه افغان به سرعت ادامه دارد.

داود قاریزاده، بی بی سی، گزارش می دهد.