پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پل دوستی؛ مرزی برای تجارت و نزدیکی مردم تاجیک و افغان

در ادامه گزارشهای "سفری به مرزهای شمالی افغانستان"، امروز به "شیرخان بندر" سفر می کنیم، مرزی که افغانستان را از تاجیکستان جدا می کند. پل شیرخان چهار سال پیش با کمک مالی آمریکا ساخته شد. گفته می شود که این مرز از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر است. اما مسوولان می گویند با احداث پل، قاچاق مواد مخدر کمتر شده است.

طاهر قادری، بی بی سی، گزارش می دهد