پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بی‌بی توخته؛ زنی صدساله با صد فرزند و نوه

بی بی توخته، زنی صد ساله است، صد فرزند و نوه دارد و تمام عمرش را در غربت سپری کرده است. او ۵ ساله بوده که همراه خانواده اش از ترکمنستان به افغانستان مهاجرت کرده است، اما هنوز دوست دارد روزی به کشور آبا و اجدادیش برگردد.

در ادامه مجموعه گزارشهای "سفری به مرزهای شمالی افغانستان"، طاهر قادری از داستان زندگی بی‌بی توخته می‌گوید.