پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دشواری‌های پاسبانی از مرزهای شمال افغانستان

مرزداری در افغانستان، مشکلات فراوانی دارد به خصوص که بسیاری از مرزبان‌ها امکانات کافی هم ندارند.

در ادامه مجموعه گزارش‌های "سفر به مرزهای شمالی افغانستان"، طاهر قادری از یکی از این ماموریت‌های پلیس مرزی افغانستان گزارش تهیه کرده.