پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موافقت دولت افغانستان با گفتگوها میان آمریکا و طالبان

دولت افغانستان اعلام کرده که با گفتگوها میان آمریکا و طالبان که منجر به تاسیس دفتری برای این گروه در قطر شود، موافق است. دفتر رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای گفته که مذاکرات صلح می‌تواند به بهانه‌های خارجی‌ها و عمال‌شان برای ادامه جنگ و کشتار مردم پایان دهد. دولت افغانستان تأکید کرده که گفتگو یگانه راه پایان دادن به جنگ و خشونت در این کشور است.

داوود قاری زاده از کابل گزارش میدهد.