پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان: آماده گشایش دفتر در قطر هستیم

طالبان حاضرند با آمریکا مذاکره کنند. اما به طور مستقیم و با گشایش دفتری در قطر. اقدامی که به نوعی دور زدن شورای عالی صلح افغانستان تعبیر می شود، چرا که طالبان گفته اند، یک سوی این گفت وگوها "امارت اسلامی افغانستان" است و سوی دیگرش، آمریکاست. حرفی از دولت افغانستان در میان نیست. گرچه حامد کرزی پیشتر گفته بود با تشکیل دفتر در قطر موافق است اما با دخالت خارجی ها در مذاکراتش با طالبان موافق نیست. باز کردن دفتری که بشود طالبان را پیدا کرد و با آنها مذاکره کرد، خود گامی مثبت در جهت حل بحران افغانستان محسوب می شود، اما قدمهای بعدی، به آسانی اولی نیست.

گزارش از مهرزاد کهن روز.