پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشکیل کمیسیون بررسی وضعیت زندان بگرام

مقام های افغان می گویند، بررسی های تازه از زندان بگرام نشان می دهد که در برخی موارد حقوق بازداشتیان در این زندان نقض شده است. کمیسیون بررسی وضعیت زندان بگرام اعلام کرد ،در مواردی، متهمان برای ماهها بدون تشکیل پرونده در این زندان مانده اند. اعضای این کمیسیون که از طرف رئیس جمهوری افغانستان تعیین شده اند می گویند شماری از زندانیان ادعا کرده اند که مورد شکنجه قرار گرفته اند.

نداکارگر از کابل گزارش می دهد.