روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۵ دلو

سفر اروپایی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، انتخابات هیات اداری مجلس و مذاکرات صلح با طالبان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های کابل است.

روزنامه هشت صبح، سرمقاله خود را به انتخابات هیات اداری مجلس نمایندگان افغانستان اختصاص داده و از آنچه که روزنامه "قومی" شدن این انتخابات می خواند انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که انتخابات هیات اداری مجلس نمایندگان، در دور قبلی نیز رنگ قومی داشت و این مسئله در انتخابات کنونی بیشتر شده است.

نویسنده هشت صبح افزوده که راه یافتن به هیات اداری مجلس، برای گروه های قومی موجود در مجلس نمایندگان به یک هدف تبدیل شده است و این مسئله روی کل فضای مجلس نیز تاثیر خود را برجا می گذارد.

روزنامه ماندگار به توجه به سفر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به برخی کشورهای اروپایی، نوشته است که سال ۲۰۱۲، برای افغانستان سال امضای پیمانهای گوناگون با جامعه جهانی خواهد بود.

این روزنامه نوشته که پیامدهای امضای این پیمانها برای افغانستان می تواند "پیچیده و حساس" باشد و از این رو، نویسنده تاکید کرده که باید قبل از امضا، متن این پیمانها با دقت از سوی نهادهای قانونی افغانستان بررسی شود.

ماندگار نقش پارلمان افغانستان را در بررسی این پیمانها مهم دانسته و نوشته که باید از این مسئله جلوگیری شود که افراد مشخص در حکومت، از امضای این پیمانها به نفع شخصی خود استفاده کنند.

روزنامه آرمان ملی مسئله "نفوذ" افراد وابسته به گروه طالبان در نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی کرده و نوشته که یکی از دلایل اصلی این مسئله، بی توجهی به "تعهد" سربازان در زمان جذب آنها در صفوف نیروهای امنیتی است.

این روزنامه نوشته که وزارت دفاع افغانستان براساس برنامه ای که دارد، مکلف است تا در نیروهای ارتش، ترکیب قومی را نظر بگیرد و این مسئله به نوشته نویسنده، باعث شده است که داشتن تعهد نسبت به کشور برای سربازان در اولویت قرار نگیرد.

از سوی دیگر، آرمان ملی نوشته که وزارت دولت افغانستان در برابر خدمت نیروهای پلیس، به آنها حقوق می دهد و در این شرایط، مخالفان مسلح می توانند افرادی را در میان این نیروها شناسایی کرده و با دادن پول بیشتر از دولت، آنها را در خدمت خود بگیرند.

روزنامه اراده از مذاکرات صلح دولت افغانستان و جامعه جهانی با گروه طالبان برای پایان دادن به خشونتها در افغانستان حمایت کرده و تاکید کرده است که برای موفقیت این مذاکرات، نیاز است تا به خواستهای تمامی جوانب درگیر گوش داده شود.

این روزنامه نوشته که مذاکرات صلح تنها در صورتی می تواند به صلح پایدار در افغانستان بی انجامد که هم دولت افغانستان، هم جامعه جهانی، هم همسایه های افغانستان و هم گروه طالبان، از توافقات ناشی از آن راضی باشند.