روزنامه های کابل: چهارشنبه ۱۹ دلو

اقدام وزارت معارف افغانستان به حذف بخشی از تاریخ چهل سال اخیر افغانستان از کتابهای درسی مکاتب، افزایش بیکاری و فقر در افغانستان و گفتگوهای صلح با طالبان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود حذف بخشی از چهل سال اخیر از نصاب درسی مکاتب افغانستان را بررسی کرده و نوشته که دانش آموزان و کودکان امروز افغانستان، نباید از آنچه که دیروز بر کشورشان گذشته است، بی خبر بمانند.

این روزنامه نوشته که آگاهی از گذشته، راه را برای ترتیب و تنظیم یک آینده بهتر فراهم می کند.

نویسنده هشت صبح افزوده که این اقدام وزارت معارف افغانستان می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.

روزنامه سرنوشت شیوه مصرف کمک های جهانی در افغانستان را زیر سوال قرار داده و نوشته که ظرف ده سال اخیر، اکثریت مردم افغانستان فقیرتر شده اند.

این روزنامه نوشته که تعداد گداها در شهرهای افغانستان روز به روز بیشتر می شود، با گذشت هر روز تعداد بیشتری از افغانها بیکار می شوند، در حالی که به همین پیمانه، به نوشته روزنامه، تعداد اندکی از افغانها هر روز پولدار تر می شوند.

سرنوشت پرسیده که آیا کمک های بین المللی، برای بهبود زندگی مردم افغانستان صورت گرفت و یا برای عده ای که بر سر قدرت هستند؟

روزنامه آرمان ملی در مطلبی نوشته که هزاران نفر در کابل که در فقر بسر می برند، در سرمای شدید امسال در با وضعیت دشواری روبرو هستند.

این روزنامه نوشته که فرهنگ کمک به بینوایان در میان افغانها هر روز کمرنگ تر می شود و در حالی که صدها خانواده در سرمای زیر صفر در خیمه ها زندگی می کنند، پولداران جامعه هرگز به فکر آنها نیستند.

روزنامه دولتی اصلاح نوشته که افغانها از تلاشهای حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای تامین امنیت در افغانستان از راه گفتگو با طالبان استقبال می کنند.

این روزنامه نوشته که بسیاری از کشورها اخیرا با افغانستان در زمینه گفتگو با طالبان همنوا شده اند، چیزی که به نوشته روزنامه، خبر خوشی برای مردم افغانستان است.

اصلاح افزوده که با گذشت بیش از سی سال جنگ در افغانستان، مردم این کشور حالا بیش از هر چیز دیگری به صلح نیاز دارند.