پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موفقیت بین المللی فرش بافان افغان

قالین بافان یا فرش باف های افغان در رقابتی بین المللی میان ۱۴ کشور اول شده اند. فرش یکی از صادرات اصلی افغانستان است. اما دست اندرکاران این صنعت می گویند دولت هنوز به اندازه کافی از آنها حمایت نمی کند.علی سلیمی ازکابل گزارش می دهد.