روزنامه های کابل: یکشنبه، ۱۴ حوت

بررسی صلاحیت کاری وزرای پیشنهادی حامد کرزی به مجلس نمایندگان افغانستان، مسئله فساد اداری و رشوه خواری، و مذاکره با طالبان و نقش پاکستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به شیوه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حامد کرزی در مجلس نمایندگان افغانستان انتقاد کرده و نوشته که باید به هر وزیر پیشنهادی، در همان روزی که برنامه کاری خود را ارایه می کند، رای مثبت یا منفی داده شود.

این روزنامه نوشته که مجلس نمایندگان، برنامه کاری تمامی وزرای پیشنهادی را در روزهای مختلف می شنود و بعد، به همه در یک روز مشخص رای می دهد.

نویسنده هشت صبح افزوده که این گونه رای دهی، زمینه را برای "معامله" میان وزرای پیشنهادی و نمایندگان مجلس فراهم می کند و اعتبار مجلس را در زمینه رای دهی به برنامه وزرا، زیر سوال می برد.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود به ادعاهای تبادله پول و رشوه گیری در مجلس نمایندگان افغانستان بر سر رد و یا تائید وزرای پیشنهادی پرداخته است.

این روزنامه نوشته که رشوه دهی در افغانستان حالا به حدی عام شده که نهادهای فاسد کاملا مشخص هستند اما کسی نیست که به محاکمه و مجازات آنها اقدام کند.

نویسنده افزوده که بیم آن می رود که رشوه گیری در افغانستان آرام آرام جنبه قانونی پیدا کند، چون به نوشته روزنامه، کسانی که در پست های بالای دولتی، رشوه می گیرند، نه از قانون ترس دارند و نه هم از گرفتن رشوه باکی دارند، چون به باور نویسنده، گرفتن پول رشوه را به شکلی حق مسلم خود می دانند.

روزنامه آرمان ملی به تلاشها برای مذاکره با طالبان پرداخته و در همین رابطه نوشته که پاکستان در زمینه چگونگی حمایت از طالبان، آرام آرام تغییر موضع داده است.

این روزنامه به نقل از وزیر خارجه پاکستان نوشته که گفته "عملکرد کنونی پاکستان را باید جدا از برنامه های گذشته این کشور بررسی کرد."

آرمان ملی نوشته که این اظهارات نشان می دهد که پاکستان به شکلی به سهمی که در نا امنی های افغانستان در سالهای گذشته داشته، اعتراف می کند و در عین حال، برای یک آغاز نو "چراغ سبز نشان می دهد."

نویسنده افزوده که حکومت افغانستان با توجه به اهمیت نقش پاکستان در موفقیت مذاکرات صلح با طالبان، باید از این فرصت استفاده کند.

روزنامه دولتی اصلاح نوشته است که زندانهای که از سوی نیروهای خارجی در افغانستان کنترل می شود، باید تعطیل شده و کنترل آن به دولت افغانستان واگذار شود.

این روزنامه نوشته که تعطیل زندانهای خارجی، به تامین بیشتر امنیت و تقویت نهادهای حکومتی افغانستان کمک می کند و جامعه جهانی برای رسیدن به این هدف، باید هر چه زودتر به سپردن اختیار زندانها به حکومت افغانستان اقدام کند.

دیگر روزنامه دولتی، انیس، از اقدام اخیر دادگاه عالی افغانستان در مورد برکناری و محاکمه دهها قاضی به اتهام فساد و رشوه خواری استقبال کرده است.

نویسنده این اقدام را "تکانه جدید در قوه قضایی" توصیف کرده و نوشته که افغانستان هم در برابر مردم خود و هم در برابر جامعه جهانی تعهد کرده است که با فساد مالی و اداری مبارزه می کند.