پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ظاهر شدن جای خالی هویدا

ظاهر هویدا در روز پانزدهم حوت/اسفند در هامبورگ آلمان در گذشت و حنجره شگفتش برای همیشه خاموش شد.