پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان مهلت دولت افغانستان به شرکت های امنیتی

امروز مهلت دولت افغانستان به شرکت های امنیتی خصوصی برای تحویل مسئولیت های شان به وزارت داخله پایان می یابد. دولت، به شماری از این شرکت ها، از چند هفته تا سه ماه مهلت داد تا به فعالیت های شان پایان دهند. اما آیا نیروهای امنیتی افغان می توانند جای خالی این شرکت های خصوصی را پر کنند؟

علی سلیمی از کابل گزارش می دهد.