پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقدمه چینی برای کنفرانس توکیو در کابل

نشست مقدماتی کنفرانس توکیو با حضور نمایندگان کشورهای کمک کننده در پایتخت افغانستان برگزار شد. در این نشست افغانستان با نمایندگان این کشورها در مورد نیازهایش در ده سالِ پس از سال 2014 گفتگو کرد.

واسع سروش از کابل گزارش می دهد.