پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا و افغانستان در مورد عملیات ویژه تفاهم کردند

افغانستان و آمریکا تفاهمنامه واگذاری عملیات‌های ویژه را امضا کردند. بر اساس این تفاهنمامه، از امروز، هدایت ِ تمام عملیات های ویژه، از جمله عملیات‌های جنجال برانگیز شبانه، به نیروهای افغان محول می شود. مقام های افغان این تفاهنمامه را قدمی برای تحکیم حاکمیت ملی افغانستان خوانده اند.

واسع سروش از کابل گزارش می دهد.