پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای جلب همکاری مردم به همکاری با پلیس افغانستان

در افغانستان "پلیس مردمی" شروع به کار کرده است. هدف این برنامه ایجاد ارتباط بیشتر بین پلیس و مردم برای جلب همکاری های امنیتی است. مقامهای افغان می گویند که اجرای برنامه "پلیس مردمی" به حاکمیت قانون و امنیت بیشتر در افغانستان کمک خواهد کرد. علی سلیمی از کابل گزارش می دهد.