روزنامه های کابل: چهارشنبه ۲۳ حمل

اتهام حمایت کشورهای همسایه افغانستان از برخی رسانه های خصوصی این کشور، موضوع آزادی بیان و کشتار غیرنظامیان در حملات طالبان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح با توجه به اتهام اخیر امنیت ملی افغانستان در مورد حمایت ایران و پاکستان از برخی رسانه های افغانستان، نوشته که این افشاگری، همانند زنگ خطری برای دولت و مردم افغانستان به صدا درآمده است.

این روزنامه نوشته که نفوذ دستگاه های اطلاعاتی کشورهای همسایه در افغانستان، به شدت قابل نگرانی است و نیاز است تا ادارات دولتی افغانستان از این نفوذ چه در رسانه ها و چه هم در سایر نهادها باشد، جلوگیری کنند.

نویسنده هشت صبح در عین حال از اداره امنیت ملی افغانستان در رابطه "افشاگری" حمایت ایران و پاکستان از این رسانه ها ستایش کرده است.

روزنامه ویسا اما از اظهارات سخنگوی امنیت ملی افغانستان انتقاد کرده و نوشته که اتهام حمایت کشورهای همسایه به رسانه هایی وارد شده که به نوشته روزنامه بیش از همه "موضعگیری ملی" دارند.

این روزنامه نوشته که حمایت کشورهای خارجی از رسانه های افغانستان یک موضوع آشکار است اما به نوشته روزنامه، مشکل کار در اینجاست که رسانه هایی که عملا از خارجی ها پول می گیرند، به راحتی کار خود را ادامه می دهند، اما اتهام حمایت خارجی ها به رسانه هایی وارد می شود که "به ارزش های ملی افغانستان پایبند هستند."

روزنامه آرمان ملی نوشته که با "رسانه های مزدور" باید برخورد قانونی شود.

این روزنامه افزوده که وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره امنیت ملی افغانستان وظیفه دارند تا بر منابع مالی و کارکرد رسانه ها نظارت کرده و بر اوضاع کنترل داشته باشند.

روزنامه ماندگار به چالشهای آزادی بیان در افغانستان پرداخته و نوشته که دولت افغانستان اگرچه شعار حمایت از آزادی بیان را سر داده، اما در عمل زمینه دسترسی رسانه ها به اطلاعات را فراهم نمی کند.

این روزنامه نوشته که آزادی بیان، تنها در صدور مجوز کاری یک رسانه و بعد آزاد گذاشتن آن به انتقاد از هر کسی که دلش می خواهد، نیست.

بلکه به نوشته ماندگار، نیاز است تا نهادهای دولتی در عمل از آزادی رسانه ها و آزادی بیان حمایت کنند و فرصت دهند تا رسانه ها به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که منافع ملی افغانستان را تامین کند.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود از گروه طالبان به دلیل کشتار غیرنظامیان در حملات شان انتقاد کرده و نوشته که در افغانستان جناح های مختلف برای کشتن غیرنظامیان با هم رقابت می کنند.

این روزنامه نوشته که اگر سرباز آمریکایی غیرنظامیان را در جریان عملیات خود می کشد، طالبان نیز با بمبگذاری های انتحاری و حملات مسلحانه دهها غیرنظامی را به شمول زنان و کودکان به کام مرگ می فرستند.

سرنوشت افزوده که تنها میراث جنگ و خشونتهای سی ساله در افغانستان، ویرانی خانه های مردم عادی و کشته شدن بیگناهان بوده است.