مشاهدات رامین انوری، خبرنگار بی‌بی‌سی از حملات کابل

حق نشر عکس AFP

برای اجرای کاری به طرف ساختمان امنیت ملی در مرکز شهر کابل می رفتم که ناگهانی صدای تیراندازی شنیده شد و نیروهای پلیس همه خودروها را به سمت یک خیابان فرعی هدایت کردند.

همه سراسیمه بودند.

خودروها شتابان خود را از راه اصلی به خیابان فرعی منحرف می کردند و عابران به شمول چندین زن، آشکارا می دویدند تا هر چه زودتر از محل فرار کنند؛ اما معلوم نبود می خواهند به کجا فرار کنند.

دو خودرو که برای فرار از محل با هم رقابت می کردند، با هم برخورد کردند، اما این تصادف هم باعث توقف آنها نشد و همچنان به طرف یک راه فرعی گاز دادند.

صدای بوق خودروها، یکجا با هشدارهای بلندگوی پلیس و صدای تیراندازی سلاح سبک، وضعیت شهر نو را در مرکز شهر کابل، چشم به هم زدنی تغییر داده بود.

در همین حال، صدای یک انفجار نیرومند در نزدیکی شهرنو، به سراسیمگی عابران افزود.

شماری از دکانداران در منطقه شهرنو، دکانهای خود را بستند، اما عده ای دیگر، با نگرانی منتظر بودند که چه خواهد شد.

ظرف کمتر از ده دقیقه، جاده شهرنو کابل که یکی از مزدحم ترین جاده های کابل محسوب می شود، کاملا خالی از خودرو شد و همه جا را نیروهای پلیس فرا گرفت.