ویران کردن تاسیسات عامه در جنگ داخلی چه توجیهی دارد؟

ویران کردن ساختمان های مهم دولتی و ملی در جریان جنگ ها میان کشور های مختلف می تواند، یکی از شیوه های مهم غلبه بر دشمن تلقی شود.

ولی آیا در جریان جنگ های داخلی ویران کردن ساختمان های تاریخی، موزیم ها، میدان های هوایی و دیگر ساختمان ها که متعلق به تمام مردم است، قابل توجیه است؟

چرا در جریان ۳۰ دهه جنگ های داخلی در افغانستان، همه آن گروه های که بنام نجات ملت و در نهایت آبادی و آرامی می جنگیدند، به ویران کردن شهر ها متوسل شدند؟

آیا دیگر کشور های مانند افغانستان جنگ های داخلی را تجربه کرده اند، به اندازه افغانستان راه ها، پل ها، مکاتب و ساختمان های ویران داشته اند؟

به بهانه گذشت بیش از سی سال از رخداد هفت ثور و درست ۲۰ سال از رخداد هشت ثور در افغانستان، در برنامه این هفته نگاهی می افگنیم به وسعت ویرانی ها و عوامل آن در این سالها.

برنامه این هفته صدای شما که طبق معمول پنجشنبه شام روی موج می آید. می توانید به ما تلفن کنید و یا شماره تلفن و نظر تانرا به ما ایمیل کنید.

آدرس ایمیل

dari@bbc.co.uk

شماره تلفن برنامه : ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱